Od początku października angielski oddział medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego wzbogaci swoją ofertę na kierunku lekarskim o studia całkowicie po angielsku. Program będzie zakładać 6-letnią naukę aż do stopnia lekarza medycyny (Medical Doctor)

logourAngielski wydział medyczny UR wpisuje się w tradycję uznanych Szkół Medycznych dla studentów prowadzonej w nowoczesnych salach lekcyjnych i laboratoriach przez doświadczony personel medyczny. Program ten jest oferowany wykwalifikowanym międzynarodowym absolwentom szkół średnich, którzy wykazali się doskonałością w naukach biologicznych i fizycznych oraz są w stanie odbyć przedkliniczne i kliniczne szkolenie medyczne w zakresie mówionego i pisanego języka angielskiego. Kandydaci będą oceniani pod kątem przyjęcia na podstawie ich historii akademickiej oraz wywiadu, który oceni wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki i języka angielskiego.Wymogi, które będą musieli spełnić kandydaci:

1. Aplikować może każdy, kto uzyskał świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów wyższych

2. Przedmioty uzyskane na świadectwie / dyplomu szkoły średniej brane pod uwagę w procesie rekrutacji to biologia i jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata, np. chemia lub fizyka. W przypadku, gdy liczba kandydatów o tej samej liczbie punktów przekroczy limit wolnych miejsc, uwzględniona zostanie matematyka.

3. Kandydaci, którzy nie mają oceny przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych przedmiotów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym na świadectwie / świadectwie szkoły średniej, muszą zdać egzamin wstępny / wywiad w języku angielskim odpowiednio w dziedzinie biologii, chemii lub fizyki. Egzamin jest przeprowadzany w siedzibie Wydziału ds. Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku obcokrajowców możliwe jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego / wywiadu z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

4. Kandydaci (w tym obywatele polscy) posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub posiadający certyfikat IB lub EB są również uprawnieni do przyjęcia na studia, o ile spełniają wszystkie kryteria przyjęcia do szkoły medycznej w języku polskim.

5. Kandydaci są przyjmowani na podstawie list rankingowych tworzonych na podstawie wyników uzyskanych w procesie rekrutacji od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli dodatkowe kryterium nie rozwiąże akceptacji liczby kandydatów określonych w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do zaakceptowania niższej liczby kandydatów niż limit.

6. Kandydaci są zobowiązani złożyć zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (co najmniej 80%) lub w przypadku kandydatów z "stara matura", min. Dobra ocena z egzaminu gimnazjalnego lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był angielski.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakładce REKRUTACJA pod TYM linkiem.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->